Sales conditions Denmark

Det Kongelige Handelsforbund for Planteskolprodukter og Blomsterløg (Anthos)

Almindelige leverings- og betalingsbetingelser for Danmark (for blomsterløg gælder andre betingelser)
Sekretariat: P.O. Box 170, NL-2180 AD Hillegom, Holland
tlf.: +31 0252 535080 / fax: +31 0252 535088

A. Almindelige betingelser
1.1. Nærværende betingelser gælder kun ved overenskomster, hvor én af parterne er medlem af Anthos på tidspunktet af indgåelsen af overenskomsten, herunder i henhold til nærværende almene betingelser betragtes også andre selskaber at være inkluderet, som direkte eller indirekte er forbundet med et firma, der er medlem af Anthos (f.eks. interessentskab, datter- eller moderselskab af et medlem).
1.2. Såfremt en overenskomst henviser til nærværende betingelser og er indgået af ikke-medlemmer, så gælder de nedenfor nævnte betingelser ikke.
1.3. Såfremt en overenskomst henviser til nærværende betingelser, og ingen af parterne er medlem af Anthos, bliver der handlet i strid med lov og ophavsret.
1.4. Nærværende betingelser udgør en uadskillelig del af alle købekontrakter. Betingelserne betragtes som god-kendt af køber ved afgivelse af ordre. Hvis disse betingelser er i strid med tilsvarende betingelser fra køber, vil kun sælgers betingelser være gældende.
1.5. Indtil en bestemt ordre er bekræftet betragtes sælgers tilbud som uforbindende.
Købet er først bindende for sælger, når denne skriftligt har accepteret en i henhold til hans tilbud afgiven ordre, eller hvis sælger har udført ordren uden skriftlig accept.
1.6. Ændringer af og tilføjelser til nogen bestemmelse i en aftale og/eller betingelserne gælder kun for så vidt de er fastsat skriftligt af sælger og vedrører kun den pågældende aftale.

B. Priser
1. Indtil ordrebekræftelse foreligger betragtes priserne som uforbindende. Priserne er eksklusive moms og i euro. Når sælger fra 1. januar 1999 forlanger pengeløs betaling i euro, skal køber går over hertil uden beregning af ekstra omkostninger i den forbindelse for sælger. Hvis sælger fakturerer i euro, er dette ingen gyldig grund for køber fra 1. juli 1998 at opsige transaktioner. Priserne er netto ab planteskole (ex works Incoterms 1990).
2. Ved bestilling af mindst 25 stk. af samme sort og størrelse beregnes disse efter prisen for 100 stk.
10-24 stk. beregnes efter prisen for 10 stk.

C. Betalingsbetingelser
1. Fakturaen skal betales kontant uden fradrag inden 45 dage fra fakturadatoen. Hvis køber uden gyldig grund overskrider betalingsfristen, skal køber betale morarenter til sælger med 1,5 % pr. måned, som beregnes af det beløb, som endnu ikke er betalt på forfaldsdagen. Hvis købers manglende betaling medfører omkostninger for sælger på grund af kurstab, inflation og devaluering, eller opstår der herved inkasso-, rets-eller andre omkostninger, påhviler disse køber.
2. Sælger modtager kun postveksler efter særlig aftale og kun på betingelse af, at postvekslen kan diskonteres. Postveksler gælder ikke som betaling, før de er indløst.
3. Køber kan ikke opfylde sine betalingsforpligtelser ved modregning.
4. Misligholdelse af de foreliggende betingelser medfører, at alle sælgers tilgodehavender hos køber straks forfalder til betaling.
5. Såfremt kreditmaksimumet for køberen aendres på en sådan måde, at vaerdien af varerne eller tjenesteydelserne, der (endnu) skal leveres, ikke kan daekkes af den af saelger tegnede kreditforsikring, er saelger berettiget til at naegte yderligere leveringer.
6. Køber er bekendt med, at Forbundet har krav på at blive orienteret om navnene på de kφbere, der ikke opfylder deres forpligtelser overfor sælger. Endvidere er kφber bekendt med at sælger har ret til at udsætte opfyldelsen af sine forpligtelser overfor kφber så længe kφber ikke opfylder sine forpligtelser. Kφber accepterer de eventuelle konsekvenser, der kan blive en fφlge af sælgers rettigheder.

D. Forsinkelse forårsaget af køberen
1. Hvis køber ikke aftager varerne i tide, er sælger berettiget til at annullere ordren. Hvis forsinkelsen medfører omkostninger for sælger med hensyn til varernes forsendelse eller andre særlige udgifter, hvorunder omkostninger til dækningskøb, kan han kræve udgifterne godtgjort af køber.

E. Ejendomsret
1. Med iagttagelse af dansk lovs præceptive bestemmelser vedrørende ejendomsforholdet, forbliver alle til køber leverede varer sælgers ejendom indtil alle skyldige beløb i forbindelse med leveringen er betalt. Den forbeholdte ejendomsret gælder også de krav som sælger eventuelt får overfor køber på grund af købers misligholdelse af en eller flere af hans forpligtelser overfor sælger.
2. Så længe ejendomsretten ikke er overgået til køber, må denne ikke pantsætte varerne eller give tredjemand nogen ret i disse. Ved salg på kredit er køber forpligtet til at betinge sig et ejendomsforbehold fra sine aftagere på grund af bestemmelsen i nærværende artikel.
3. Køber har pligt til at opbevare de varer, der er leveret med ejendomsforbehold med den nødvendige omsorg og som sælgers genkendelige ejendom.
4. Hvis køber misligholder sin forpligtelse overfor sælger, eller hvis sælger har god grund til at frygte at køber vil misligholde denne forpligtelse, er sælger berettiget til at tage de under ejendomsforbehold leverede varer tilbage.
5. Ved arrest, (foreløbig) betalingsstandsning eller konkurs vil køber straks gøre den arresttagende foged, den tilsynsførende eller kurator opmærksom på sælgers (ejendoms)rettigheder.

F. Annullering af ordre fra købers side
1. Hvis køber ensidigt helt eller delvist annullerer ordren, er sælger berettiget til at kræve erstatning. Erstatningen udgør uden nærmere bevis fra sælgers side 30% af købesummen. Sælger kan imidlertid kræve yderligere skadeserstatning, hvis større tab kan dokumenteres.

G. Forsendelse og emballage
1. Hvis intet andet er aftalt, leveres varerne ab planteskole (ex works Incoterms 1990). Hvis køber ikke kan modtage varerne den aftalte dag, skal han omgående underrette sælger herom.
2. De leveringsfrister, der er anført i købekontrakten, gælder ikke som fatale frister. Hvis intet andet er aftalt, giver overskridelse af leveringstiden ikke køber ret til at annullere ordren, før han har sendt sælger morabrev herom og har givet ham en rimelig frist til at opfylde sine forpligtelser.
3. Sælgers ansvar ved manglende overholdelse af den aftalte leveringstid vil ikke i noget tilfælde overstige de bestilte vares værdi ifølge faktura.
4. De samlede omkostninger, hvorunder omkostninger til emballage, samt transportforsikring, skal betales af køber og kan beregnes af sælgeren pr. efterkrav.
5. Hvis der ikke er aftalt særlige forskrifter vedrørende transporten, er sælgeren berettiget til at foretage forsendelsen efter eget skøn og på den måde, som han anser for mest fordelagtig.

H. Nærmere forpligtelser for køber
1. Køber har pligt til at underrette sine kunder om, hvordan de leverede varer skal anvendes og skal, om nødvendig, overfor kunderne påpege eventuelle risici ved indtagelse af varerne. Køber skal fritage sælger for skadeserstatningskrav fra tredjemand, hvis køber har undladt at underrette sine kunder om varernes
rigtige anvendelse.
2. I de tilfælde, hvor det af sælgerens katalog eller en aftale mellem parterne fremgår, at en race er beskyttet på basis af planteavlerens ret – hvilket angives med bogstavet “R” eller “P” efter navnet på den pågældende race – er køber bundet til alle forpligtelser i forbindelse med denne ret. Hvis en race ikke (længere) er beskyttet på basis af planteavlerens ret i Nederlandene, men til stadighed er patenteret i Danmark, er køber også bundet til samtlige forpligtelser i forbindelse med denne ret.
Overtrædelse af disse bestemmelser medfører, at køber er ansvarlig for alle tab, som sælger og tredjemand lider i forbindelse hermed.

I. Force Majeure
1. Følgende forhold betragtes som force majeure, hvis de optræder efter, at aftalen er underskrevet, og hvis de vanskeliggør eller forhindrer aftalens gennemførelse: brand, strejke, arbejdskonflikter, oversvømmelser, epidemier, krig, optøjer, mobilisering, rekvisition, beslaglæggelse, valutarestriktioner, varemangel, foranstaltninger fra myndighedernes side, samt alle andre forhold som parterne ikke har indflydelse på. Den part, som ønsker at påberåbe sig et sådant forhold, skal omgående underrette den anden part herom skriftligt.
2. Så længe levering forhindres af ovennævnte omstændigheder, har køber ingen regresret overfor sælger på grund af forsinkelsen.
3. Hvis ordren udføres ad flere gange og ikke alle leveringer har fundet sted, eller hvis levering skal foregå efter hjemkaldelse fra køber, og hjemkaldelse endnu ikke har fundet sted, har sælger ret til at udføre efterårsleveringer efter 15. november og forårsleveringer efter 1. april.

J. Garanti og reklamation
1. Sælgeren er berettiget til i stedet for udsolgte sorter at levere lignende sorter af samme værdi eller i større eller mindre mål, hvorved den tilsvarende højre, henholdsvis lavere pris opkræves, medmindre dette ikke skriftligt forbydes i ordren. Køber kan i så fald ikke påberåbe sig mangelfuld levering.
2. Sælger påtager sig intet ansvar for resultatet af drivningen eller for væksten.
3. Reklamation over synlige mangler skal foregå skriftligt inden 8 dage efter modtagelsen af varerne. Skjulte mangler skal reklameres inden 8 dage efter, at de burde kunne påvises. Reklamationer, der ikke fremsættes rettidigt eller som ikke fremsættes korrekt, behandles ikke. Ved begrundede klager står det sælger frit for at erstatte de mangelfulde varer eller annullere ordren mod kreditering af fakturabeløbet.
4. Garanti for ægtheden af sorter, samt godtgørelse for synlige eller skjulte mangler, ydes kun indtil fakturaværdien. Køber har ikke ret til anden form for erstatning, f.eks. tabt fortjeneste eller arbejdsomkostninger.

K. Tvister
1. Ved tvister vedrørende kvalitet mellem parterne, kan hver part, såfremt forlig ikke er muligt, henvende sig til sekretæren for Det Kongelige Nederlandske en Groshandelsforbund for Blomsterløk og Planteskoleproduk-ter, der skal da forsøge at tilvejebringe en mindelig ordning.
2. Såfremt dette ikke lykkes, og begge parter anser det for ønskeligt, udpeger sekretæren tre voldgiftsmænd, der træffer afgørelse i sagen ved voldgiftskendelse. Voldgiftsmændene er ved deres afgørelse, bortset fra bindende lovbestemmelser, ikke bundne af almindelige gældende retsregler. Afgørelsen er bindende for begge parter. Begge parter skal betale en ligelig del af voldgiften forud.
3. Hvis en tvist ikke kan løses ved voldgift, eller hvis parterne ikke ønsker voldgift, skal tvister afgøres af en dertil kompetent dommer i Holland. Hollandsk lov finder anvendelse for alle tvister og for alle betingelser i forbindelse med nærværende aftale. FN-konventionen om internationale aftaler vedrørende løsørekøb (Wienerkonventionen) er udtrykkelig udelukket.