Sales conditions Polen

Królewskie Stowarzyszenie Handlowe Cebulek Kwiatowych i i Szkółkarstwa (Anthos)

Adres Sekretariatu:
Postbus 170, NL-2180 AD Hillegom, Holandia
tel. +31 (0) 252 535080, faks +31 (0) 252 535088

1. Zastosowanie
1.1. Warunki te mają zastosowanie tylko do umów, w przypadku których jedna ze stron była członkiem związku Anthos w chwili zawierania umowy, przy czym w odniesieniu do ogólnych warunków handlowych za członków uważa się także spółki związane bezpośrednio lub pośrednio z przedsiębiorstwem będącym członkiem Anthos (np. spółki stowarzyszone, zależne i macierzyste członka).
1.2. W przypadku powoływania się w umowie na te warunki, chociaż żadna ze stron umowy nie jest członkiem związku, poniższe warunki nie mają zastosowania.
1.3. W przypadku powoływania się w umowie na te warunki, chociaż żadna ze stron umowy nie jest członkiem Anthos, stanowi to równocześnie naruszenie ustawy o prawie autorskim.
1.4. W niniejszych ogólnych warunkach (“Warunki”) przez pojęcie “Umowa” rozumie się: każdą Umowę powstałą między sprzedającym (“Sprzedający”) a kupującym (“Nabywca”), każdą zmianę lub uzupełnienie tejże Umowy oraz wszelkie czynnoşci (prawne), mające na celu przygotowanie i realizację tej Umowy. Warunki stanowią częşç wszystkich Umów i mają zastosowanie w stosunku do wszystkich związanych z nimi czynnoşci (prawnych) Sprzedającego i Nabywcy.
1.5. Zastosowanie warunków lub klauzul Nabywcy zostaje jednoznacznie odrzucone przez Sprzedającego.

2. Oferty, powstawanie Umów oraz wykazy i oznaczenie produktów
2.1 Oferta lub wykaz (cen) nie stwarza dla Sprzedającego zobowiązania i jest ważna/są ważne jako zaproszenie do złożenia zamówienia.
Pod pojęciem “Zamówienie” rozumie się w niniejszych Warunkach: każde zlecenie Nabywcy wystosowane do Sprzedającego.
2.2 Umowa powstaje wyłącznie, wtedy gdy i w stopniu, w jakim Sprzedający zaakceptuje pisemnie Zamówienie lub gdy Sprzedający zrealizuje Zamówienie.
2.3 Wszelkie wykazy, sporządzone przez Sprzedającego, dotyczące danych liczbowych, rozmiarów i/lub innych oznaczeń produktów, sporządzono z należytą troską. Sprzedający nie może jednak ręczyç za to, że w okreşlonym przypadku nie powstaną rozbieżnoşci. Przedstawione lub udostępnione próbki lub zdjęcia służą wyłącznie jako oznaczenie produ-któw.
Jeşli tymczasowo lub definitywnie nie jest możliwa dostawa zamówionych produktów z jakichkolwiek powodów, to Sprzedający zastrzega sobie prawo dostarczenia po tej samej cenie innych produktów, które w miarę możliwoşi odpowiadają zamówionym wczeşniej produktom.
2.4 Jeśli dostarczone produkty wykazują tak duże rozbieżnoşci z wykazem Sprzedającego lub z próbkami lub zdjęciami, że nie można wymagaç od Nabywcy, by był zobowiązany do odbioru tych produktów, to Nabywca ma prawo rozwiązania Umowy w stosunku do danych produktów, jednak tylko jeşli rozwiązanie można uznaç za konieczne.
2.5 Przy sprzedaży zakupionych towarów osobom trzecim, Nabywca zobowiązany jest do prze-kazywania swoim nabywcom wszystkich informacji, które są pożyteczne i konieczne w celu uniknięcia powstania szkody na osobach lub towarach na skutek używania lub posiadania tych towarów.
2.6 Nabywca zwolni Sprzedającego od wszystkich kosztów i szkód, za które odpowiedzialny będzie Sprzedający z tytułu odpowiedzialnoşi za produkty, o ile odpowiedzialnoşç ta jest (również) skutkiem niespełnienia przez Nabywcę obowiązków wymienionych w artykule 2.5.

3. Zmiany i uzupełnienia
Zmiany i uzupełnienia jakiegoş postanowienia Umowy i/lub Warunków są ważne wyłącznie wtedy, jeşli i w stopniu w jakim zostały one pisemnie zatwierdzone przez Sprzedającego; do-tyczą one wyłącznie danej Umowy.

4. Ceny
Wszystkie, stosowane przez Sprzedającego ceny, podane są w Euro bez podatku od towarów i usług (na bazie “odbiór z zakładu szkółkarskiego”).
W przypadku, gdy gulden holenderski nie będzie stanowił już prawnego środka płatniczego i zostanie zastąpiony przez Euro, obowiązuje rozliczenie w Euro w oparciu o kurs wymiany z dnia wystawienia rachunku lub w oparciu o uzgodniony przez strony kurs.
Jeśli Sprzedający zażąda od dnia 1 stycznia 1999 roku zapłaty przelewowej w Euro, Nabywca powinien się do tego dostosowaç nie obciążając Sprzedającego dodatkowymi kosztami. Wystawianie rachunków w Euro przez Sprzedającego nie stanowi powodu dla wypowiedzenia transakcji od dnia 1 lipca 1998 roku przez Nabywcę. Jeşli wyrażnie nie podano inaczej, Nabywca ponosi koszty opakowania, wysyłki oraz ubezpieczenia transportu, badania przez Holenderską Inspekcję Chorób Roşlin, cła wywozowego i przywozowego oraz akcyz, jak również wszelkie inne opłaty lub podatki nałożone lub naliczone z tytułu produktów i ich przewozu. Koszty te Sprzedający może rozliczyç za pobraniem należnoşci w momencie dostawy do Nabywcy.

5. Zapłata
5.1 Nabywca dokonuje z góry płatnoşci kwot wymienionych na rachunku, płatnych w walucie wymienionej na fakturze, lub w ciągu 45 dni po dacie wystawienia faktury, jeşli Nabywca przedłoży gwarancję bankową lub nieodwołalną akredytywę wydaną przez renomowany bank zachodnioeuropejski. Jeşli uzgodniono zapłatę akredytywą, to wszystkie związane z tym koszty ponosi Nabywca. Jeşli Sprzedający wyrazi zgodę, to Nabywca będzie mógł dokonać płatnoşci w ciągu 60 dni po dacie wystawienia faktury do rąk Sprzedającego. Wszystkie płatnoşci dokonywane będą, w zależnoşci od wyboru Sprzedającego, w biurze Sprzedają-cego, w biurze Nabywcy lub na wskazany przez Sprzedającego rachunek pocztowy lub bankowy.
5.2 Wszystkie kwoty wymienione na rachunku, płatne przez Nabywcę, muszą zostać zapłacone bez upustów lub potrąceń. Nabywca nie jest uprawniony do dokonywania rozliczeń. Poza tym Nabywca nie ma prawa do odroczenia jakiegokolwiek obowiązku zapłaty na rzecz Sprzedającego.
5.3 Przez przekroczenie terminu płatnoşci Nabywca jest w zwłoce. W takim przypadku wszystkie roszczenia Sprzedającego wobec Nabywcy, z jakiegokolwiek tytułu, są natychmiast wymagalne.
5.4 Nabywca zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę z tytułu wszystkich kwot, które nie zostały zapłacone najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatnoşci, które to odsetki należne są od podanego dnia i wynoszą 1,5% miesięcznie (obliczone od nie zapłaconej kwoty na dzień, który był ostatnim dniem terminu płatnoşci).
5.5 Jeşli Nabywca jest wobec Sprzedającego w zwłoce, to zobowiązany on jest do wynagrodzenia Sprzedającemu wszystkich wynikających z tego powodu szkód oraz do pełnego zwrotu wszelkich kosztów sądowych i pozasądowych. Koszty pozasadądowe, płatne przez Nabywcę, wynoszą minimum 15% nie zapłaconej kwoty, przy czym minimalna kwota
wynosi Euro 91 plus podatek od towarów i usług.
5.6 Nabywca jest poinformowany o tym, że Związek Hurtowni Cebulek Kwiatowych i Roşlin Szółkarskich (koninklijke Bond voor Groothandel in bloembollen en boomkwekerijproducten) ma prawo do otrzymywania od Sprzedającego informacji o nazwiskach nabywców nie dotrzymujących zobowiązań wobec Sprzedającego. Poza tym Nabywca jest poinformowany o tym, że Sprzedający ma prawo wstrzymania swoich zobowiązań wobec Nabywcy na okres, w którym Nabywca nie spełnia swoich zobowiązań wobec jednego lub kilku członków Związ-ku. Nabywca akceptuje niniejszym ewentualne konsekwencje będące skutkiem prawa, które posiada Sprzedający.
5.7 Jeśli granica kredytu udzielonego osobie kupującej zmieni się na tyle, że sprzedający nie będzie w stanie pokryç wartoşci (jeszcze nie) dostarczonych towarólub uslug za pomocą swojego ubezpieczenia kredytowego, sprzedający ma prawo zrezygnować z dalszych dostaw.
5.8 Jeşli Sprzedający kieruje do Nabywcy, będącego w zwłoce, upomnienia lub inne wezwania do dokonania zapłaty, to nie narusza to postanowień zawartych w punktach 5.3, 5.4., 5.5. ,5.6 oraz 5.7.

6. Zastrzeńenie prawa własności
6.1 Własność produktów, niezależnie od faktycznej dostawy towarów, przechodççzi na Nabywcę dopiero wtedy, gdy ten w pełni ureguluje wobec Sprzedającego wszelkie istniejące lub przyszłe należności z tytułu Umowy.
6.2. Przed przejściem własności produktów na Nabywcę, Nabywca nie ma prawa oddawania produktów w użtkowanie lub obciążania produktów w inny sposób. Nabywca uprawniony jest wyłącznie do sprzedaży lub dostawy produktów, których właścicielem jest Sprzedający, osobom trzecim, jeśli jest to konieczne w ramach normalnego funkcjonowania przed-siębiorstwa Nabywcy.
Nabywca musi poinformować swojego odbiorcę o ewentualnych prawach własności należących do Sprzedającego.
6.3 Jeśli i dopóki właścicielem produktów jest Sprzedający, to Nabywca niezwłocznie poinformuje Nabywcę o (nie-bezpieczeństwie zajęcia) zajęciu produktów lub o innych roszczeniach dotyczących (jakiejś częśąi) produktów. Poza tym Nabywca poinformuje Sprzedającego na jego pierwsze wezwanie, gdzie znajdują się produkty, których właścicielem jest Sprzedający.
6.4 W przypadku zajęcia, (tymczasowego) postępowania układowego lub upadłości Nabywca niezwłocznie poinformuje komornika nakładającego zajęcie, zarządcę lub syndyka o prawach (własności) Sprzedającego. Nabywca ręczy, że zajęcie produktów zostanie bezzwłocznie zdjęte.

7. Termin dostawy
7.1 Termin(y) dostaw(y), podany (podane) przez Sprzedającego oparty (oparte) jest (są) na okolicznościach Sprzedającego istniejących podczas zawarcia umowy i, jeśli zależny jest (są) on(e) od działań osób trzecich, to termin(y) dostaw oparty (oparte) jest (są) na danych udostępnionych Sprzedającemu przez te osoby trzecie. Tak ustalony termin dostawy będzie w miarę możliwości dotrzymany przez Sprzedającego.
7.2 Jeśli nie uzgodniono terminu (terminów) dostawy (dostaw), a dostawy odbywają się na żądanie, to Sprzedający ma prawo do realizacji dostawy jesiennej po 15 listopada danego roku, a dostawy wiosennej po 1 kwietnia.
7.3. Jeśli Sprzedającemu potrzebne są do realizacji Umowy informacje, których powinien udzielić Nabywca, to termin dostawy nie może rozpocząć się wcześniej niż w dniu, w którym
wszystkie wymagane informacje znajdą się u Sprzedającego.
7.4 W przypadku przekroczenia terminu dostawy Nabywca nie ma prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych w związku z tym szkód. W takim przypadku Nabywca nie ma również prawa do rozwiązania Umowy, chyba że przekroczenie terminu dostawy jest tak poważne, że od Nabywcy nie można żądać, by podtrzymał daną część Umowy. W takiej sytuacji Nabywca jest uprawniony do rozwiązania Umowy, o ile jest to naprawdę konieczne.
7.5 Sprzedający ma w każdej chwili prawo do dokonywania dostaw częściowych. Przy braku specjalnych zaleceń doty-czących transportu, Sprzedający może wysłać produkty według własnego uznania w sposób, który – jego zdaniem – jest najbardziej odpowiedni.

8. Dostawa i ryzyko
8.1. Jeśli nie uzgodniono inaczej, produkty dostarczane są na bazie “ex works” (Incoterms 1990).
8.2 Jeśli Nabywca nie odbierze/nie zażąda produktów lub nie odbierze/nie zażąda produktów w odpowiednim terminie, to Nabywca będzie w zwłoce bez konieczności postawienia go w zwłoce. W takim przypadku Sprzedający uprawniony jest do złożenia produktów na koszt i ryzyko Nabywcy lub do ich sprzedaży stronie trzeciej. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia, powiększonej o odsetki i koszty (jako wynagrodzenie szkody), a w danym przypadku po-
mniejszonej o dochód netto ze sprzedaży produktów wspomnianej stronie trzeciej.

9. Siła wyższa
9.1 Jeśli Sprzedający z powodu nie zawinionego przez siebie powodu (siła wyższa) nie jest w stanie wykonanć swoich zobowiązań w stosunku do Nabywcy, to wykonanie takich zobowiązań zawiesza się na okres trwania okoliczności siły wyższej.
9.2 W przypadku siły wyższej Nabywca nie ma prawa do jakiegokolwiek wynagrodzenia (szkody), również w sytuacji, gdy Sprzedający na skutek siły wyższej osiągnie jakiekolwiek korzyści.
9.3 Przez siłę wyższą rozumie się każdą okolicznośż niezależną od woli Sprzedającego, na przykład między innymi: warunki atmosferyczne (mróz, powodzie), wojnę, mobilizację, rekwizycj oraz epidemie, przez co spełnienie zobowiązań wobec Nabywcy zostanie całkowicie lub częciowo uniemożliwione lub przez co nie można wymagać od Sprzedającego spełnienia zobowiązań wobec Nabywcy, niezależnie od faktu, czy daną okoliczność można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. Do wspomnianych okoliczności zalicza się również: strajki, lokauty, konflikty powstałe na tle stosunku pracy, blokadę, rozruchy, stagnację, konfiskatę (zajęcie) lub inne problemy pojawiające się przy produkcji prowadzonej przez Sprzedającego lub jego dostawców i/lub podczas transportów wykonywanych we własnym zakresie lub przez osoby trzecie oraz/lub dewaluację, podwyższenie ceł przywozowych i/lub akcyz i/lub podatków i/lub inne zarządzenia jakichkolwiek instancji państwowych, a także brak wymaganego zezwolenia wydawanego przez organy państwowe.
9.4 Sprzedający zawiadomi Nabywcę w jak najkrótszym terminie o (zagrożeniu wystąpienia) wystąpieniu siły wyższej.

10. Kontrola i skargi
10.1 Nabywca zobowiązany jest do bezzwłocznego, dokładnego (zlecenia) skontrolowania produktów po ich nadejściu do miejsca przeznaczenia lub, jeśli ma to miejsce wcześniej, po odbiorze przez Nabywcę lub osobę trzecią działającą na jego zlecenie. Skargi (za wyjątkiem zaginięcia, którego fakt należy odnotować na liście CMR w momencie odbioru produktów) należy zgłosić Sprzedającemu w formie pisemnej i ze specyfikacją najpóżniej w ciągu 3 dni po nadejściu produktów.
10.2 Ukryte wady, których nie można było zauważyć w terminie podanym w ustępie 1., powinny zostać zgłoszone Sprzedającemu w formie pisemnej i ze specyfikacją, bezzwłocznie po ich stwierdzeniu, ale w każdym przypadku w ciągu 8 dni po nadejściu produktów.
10.3 Po stwierdzeniu jakiejkolwiek wady Nabywca zobowiązany jest do bezzwłocznego zaprzestania używania oraz obróbki danych produktów, a poza tym Nabywca jest zobowiązany do uczynienia wszystkiego lub zaniechania czynienia czegokolwiek w celu zapobieżenia (dalszej) szkodzie.
10.4 Nabywca udzieli wszelkiej pomocy przy badaniu skargi, między innymi poprzez umożliwienie Sprzedającemu (zlecenia) przeprowadzenia badania okoliczności, w jakich używano produ-któw lub je obrabiano. Nabywca nie może rościć sobie praw w związku z załatwianiem skargi.
10.5 Jeśli Nabywca złoży skargę za póżno lub w niewłaściwy sposób, jeśli nie udzieli pomocy przy prowadzeniu badania lub jeśli badanie z innych przyczyn nie jest (przestało być) możliwe, to skarga nie zostanie uwzględniona, a Nabywca nie będzie miał w związku z tym żadnych roszczeń.
10.6 Nabywca nie może zwróci produktów przed wyrażeniem na to zgody przez Sprzedającego. Wyłącznie w przypadkach, gdy reklamacja złożona została w odpowiednim czasie, właściwie i słusznie, normalne koszty zwrotu produktów ponosi Sprzedający.
Jeśli Nabywca złoży skargę dotyczącą wad produktu w odpowiednim czasie, właściwie i słusznie, to związana z tym odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do zobo-wiązań podanych w artykule 11.2 z uwzględnieniem pozostałych postanowień artykułu 11.

11 Zobowiązania Sprzedającego
11.1 Sprzedający ręczy wobec Nabywcy, że produkty w momencie dostawy odpowiadają wszystkim wymogom, które uzgodniono (na przykład, między innymi, czystość odmiany), pod warunkiem, że produkty składuje się w normalnych warunkach i z należytą troską i postępuje się z nimi w normalny sposób i z odpowiednią troską Sprzedający nie ręczy za wyniki hodowli i/lub wzrost produktów.
11.2 Pod warunkiem, że skargę złożono w odpowiednim czasie i zgodnie z artykułem 10. oraz że w wystarczającym stopniu wykazano, że produkty nie odpowiadają wymogom ustalonym w danym przypadku, Sprzedający ma do wyboru albo zastąpienie produktów, które okazały się nieodpowiednie, nowymi produktami za zwrotem nieodpowiednich produktów, albo zwrócenie – za zwrotem nieodpowiednich produktów – ceny nabycia tych produktów względnie skredytowania kwoty podanej na fakturze, albo udzielenie Nabywcy uzgodnionej wspólnie z nim zniżki od ceny nabycia. Przez spełnienie jednego z wyżej wymienionych świadczeń Sprzedający w pełni zwolniony zostaje ze zobowiązań spoczywających na nim w związku z daną sprawą

12. Odpowiedzialność i zwolnienie od odpowiedzialności
12.1 Sprzedający nie jest odpowiedzialny za szkodę powstałą na produktach inaczej niż zgodnie z postanowieniami artykułu 11. W każdym razie odpowiedzialność umowna oraz prawna jest zawsze ograniczona do kwoty ceny nabycia produktu, w stosunku do którego powstała ta odpowiedzialność
12.2 Na podstawie przepisów prawa i Umowy Sprzedający nie jest odpowiedzialny za tzw. szkody następne, które ponosi Nabywca lub osoba trzecia w związku z produktami (używaniem produktów), do których zalicza się między innymi szkodę dotyczącą przedsiębiorstwa, szkodę wyrządzoną w środowisku naturalnym oraz szkodę niematerialną
12.3 Sprzedający nie bęzie korzystał z możliwości ograniczenia odpowiedzialności, podanych w artykułach 12.1 i 12.2, jeśli oraz w stopniu w jakim szkoda jest bezpośrednim skutkiem
zamierzonego działania lub poważnej winy Sprzedającego.
12.4 Za wyjątkiem sytuacji, gdy szkoda powstała na skutek
poważnej winy lub zamierzonego działania Sprzedającego, Nabywca zwolni Sprzedającego od odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich, bezpośrednio lub pośrednio związanych z produktami (użytkowaniem produktów) i wynagrodzi Sprzedającemu całą szkodę, którą poniósł na skutek tych roszczeń

<

strong>13. Pozostałe zobowi_zania Nabywcy
13.1 Nabywca w przewidzianym czasie udostępniał będzie Sprzedającemu wszystkie dane potrzebne do realizacji działalności Sprzedającego i ręczył będzie za poprawność i kompletność tych danych.
13.2 Nabywca dba o to, by z jego strony nie powstały przeszkody utrudniające dotrzymanie określonych i uzgodnionych terminów, do których zalicza się terminy dostaw i odbioru.
13.3 Nabywca jest zobowiązany do poinformowania swoich od-
biorców o używaniu dostarczonych produktów i powinien, jeśli jest to istotne, zwróciodbiorcom uwagę na ewentualne niebezpieczeństwa w przypadku (wewnętrznego) używania tych produktów.
13.4 W przypadkach, gdy ze stosowanego przez Sprzedającego katalogu, lub z zawartej przez strony umowy wynika, że dana rasa jest otoczona szkółkarską ochroną – co jest zaznaczone przy pomocy liter R lub P za nazwą odnośnej rasy – Nabywca ma obowiązek przestrzegać wszystkich prawnych zobowiązań wynikających z tego tytułu. Jeśli rasa nie jest (już) objęta ochroną szkółkarską w Holandii, jednak jest jeszcze objęta patentem w Polsce, Nabywca ma również obowiązek przestrzegać wszystkich zobowiązań wynikających z tego tytułu.
Naruszenie tych postanowień prowadzi do tego, że Nabywca ponosi odpowiedzialnośż za wszelkie wynikłe z tego powodu szkody poniesione przez Sprzedającego oraz osoby trzecie.

14. Zwłoka/rozwi_zanie
14.1 W przypadku zwłoki ze strony Nabywcy lub w przypadku wystąpienia jednej z sytuacji podanej w artykule 15.2 wszystkie roszczenia Sprzedającego wobec Nabywcy, z jakie-gokolwiek tytułu, stają się natychmiast i w pełni wymagalne, a Sprzedający ma prawo do zawieszenia realizacji każdej Umowy i/lub do pełnego lub częciowego rozwiązania jakiejkolwiek Umowy. Powyższe postanowienie nie ma wpływu na pozostałe prawa Sprzedającego na podstawie przepisów prawa lub Umowy.
14.2 W przypadku (tymczasowego) postępowania układowego, upa-dłości, wstrzymania działalności lub likwidacji (przedsiębiorstwa) Nabywcy, wszelkie Umowy zostaną rozwiązane z mocy prawa, chyba że Sprzedający w odpowiednim terminie zażąda dotrzymania (części) Umowy.

15. Prawo właściwe, właściwość sądowa
15.1 Prawem właściwym dla niniejszych Warunków oraz Umowy jest prawo holenderskie.
15.2 Wyłącza się postanowienia Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie międzynarodowych umów handlowych dotyczących ruchomości, o ile mogłyby mieć zas-tosowanie.
15.3 Wszelkie spory, które powstaną ewentualnie w związku z Umową lub niniejszymi Warunkami, o ile przepisy iuris cogentis nie przewidują inaczej, będą rozstrzygane zgodnie z Regula-minem Holenderskiego Instytutu Arbitrażowego. Miejscem arbitrażu będzie Rotterdam. Sąd polubowny składał się będzie z jednego arbitra. Postępowanie prowadzone będzie w języku angielskim.

Updated august 2002